Disclaimer

TJOIZ BV streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website staat, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan TJOIZ BV niet garanderen dat de informatie onder alle omstandigheden volledig en up to date is.

Aansprakelijkheid
TJOIZ BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Toestemming
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TJOIZ BV is het niet toegestaan om informatie, vacatures/leerbanen, foto's of andere berichtgeving op www.TJOIZ.net op enigerlei wijze te verspreiden. Bij overtreding heeft TJOIZ BV het recht om € 500,00 per overtreding in rekening te brengen.

E-mail
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Alle officiële communicatie van TJOIZ BV verloopt middels papieren documenten. De informatie in e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, en heeft daarmee de status VERTROUWELIJK. In geval u niet de geadresseerde (dan wel diens gemachtigde) bent en u toch het e-mail bericht leest, wordt u er met nadruk op gewezen, dat u geen recht heeft (gehad) om (verdere) kennis te nemen van dit e-mail bericht dan wel het te kopiëren of op elektronische of andere wijze te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u de e-mail bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht dit bericht aan de afzender te retourneren onder vermelding van: Vergissing. U wordt tevens verzocht het originele bericht te vernietigen. TJOIZ BV is niet verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige verzending en ontvangst noch voor de inhoud van het e-mail bericht. Zij wijst dan ook iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit elektronische berichtenverkeer.

Spam
TJOIZ stelt geen prijs op ongevraagde elektronische berichten naar door TJOIZ in gebruik zijnde telefoonnummers en/of e-mailadressen, met inhoud die niet in relatie is tot de dienstverlening van TJOIZ. Dergelijke berichten zullen op basis van het spamverbod (dat geldig is vanaf 1 oktober 2009) conform Telecommunicatiewet (artikel 11.7) worden aangemeld via www.spamklacht.nl.

Links
Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig zijn of kunnen zijn, worden op verzoek van belanghebbende direct verwijderd.